Regulamin

korzystania z usługGabinetu Psychodietetyki "Dieta Natury"

DEFINICJE
Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem  https://dietanatury.pl/?page_id=369, wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami. Podane w Cenniku ceny są cenami brutto.
Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta.
Gabinet/Sprzedawca – należy przez to rozumieć Gabinet Dieta Natury prowadzony przez wykwalifikowanych profesjonalistów. Siedziba Gabinetu „Dieta Natury” znajduje się w Poznaniu (60-105), przy ul. Kopanina 39/9. Podmiotem prowadzącym jest Saltus Innowacje Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 39/9, 60-105 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań nowie Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000520073, NIP 7792423635, REGON 302791456.
Pacjent – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w systemie rejestracji pacjentów i korzystająca z usług Gabinetu;
Pacjent niepełnoletni (nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych) – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub/i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Gabinetu za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, wyznaczonego kuratora lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do opieki nad pacjentem.
System Rejestracji Pacjentów – elektroniczna lub/i kartotekowa baza danych stworzona na potrzeby funkcjonowania Gabinetu, zawierająca dane teleadresowe pacjentów, dane osobowe, informacje na temat stanu zdrowia i wyników oraz pomiarów dotyczących pacjentów, a także plan wizyt i/lub konsultacji, zalecenia dietetyczne, informacje o opłatach i inne;
Usługa:
1. Konsultacja psychodietetyczna – usługa zdrowotna polegająca na opracowaniu i wdrażaniu u Pacjenta modelu zmiany nawyków odżywiania. Obejmuje wywiad żywieniowy, zdrowotny, historię dotychczasowych sposobów pracy Pacjenta związanej m.in. z wprowadzaniem diet.
2. Konsultacja z zakresu dietetyki. Temat zalecanego sposobu żywienia lub też ogólne informacje dotyczące zdrowego sposobu odżywiania się. Udzielane w oparciu o dane dotyczące stanu zdrowia Pacjenta. Obejmuje szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny oraz dokonanie pomiarów antropometrycznych, m.in. wysokości ciała, obwodów, masy ciała oraz udzielenie porad żywieniowych, zleceniu i opracowywaniu odpowiednich diet terapeutycznych, uwzględniających m. in. zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie pokarmowe, przyjmowane leki itp.;
3. Konsultacje terapeutyczne metodą Recall Healing, opierające się na szczegółowym wywiadzie z Pacjentem dotyczącym jego sytuacji emocjonalnej oraz zdiagnozowanych chorób.
Pakiet usług – Pakiet świadczeń wykonywanych po konsultacji lub wstępnym rozpoznaniu i zdiagnozowaniu pacjenta;
Umowa – umowa cywilno prawna o świadczenie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, według Cennika lub według indywidualnych ustaleń pacjenta z upoważnionym pracownikiem Gabinetu;
Świadczenie podstawowe – wykonywane w Gabinecie lub za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy pacjentem a pracownikami Gabinetu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie podstawowe może obejmować badanie pacjenta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach;
Świadczenie dodatkowe– wykonywane w Gabinecie lub za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy pacjentem a pracownikami Gabinetu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, którego odpłatność i cena zostanie indywidualnie ustalona pomiędzy pacjentem a upoważnionym pracownikiem Gabinetu. Świadczenie dodatkowe może obejmować badanie pacjenta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz wywiadu – formularz który wypełnia Pacjent, zawierający dane osobowe pacjenta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli pacjent takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne. Formularz wywiadu Pacjent otrzymuje po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu wizyty na podany podczas rejestracji adres e-mail. Wypełniony formularz wywiadu Pacjent zobowiązany jest wysłać na adres kontakt(at)dietanatury.pl w terminie co najmniej 3 dni przed zarezerwowaną wizytą.
Karta pacjenta – dokument przechowywany w Systemie Rejestracji Pacjentów w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, nr PESEL, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, a także dodatkowo: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług Gabinetu „Dieta Natury”, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Pacjentem i Gabinetem.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a. zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Gabinet „Dieta Natury”,
b. zasady rejestrowania zgłoszeń do Gabinetu oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń, zasady diagnozowania i terapii pacjentów,
c. zasady przechowywania dokumentacji, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania i usuwania danych osobowych pacjentów,
d. warunki i procedury odstąpienia od umowy, zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Pracownicy Gabinetu posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań oraz dokładają wszelkich starań aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.

3. Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, psychodietetyki, terapii Recall Healing.

4. Gabinet posiada wykwalifikowaną kadrę z zakresu psychodietetyki, dietetyki oraz terapii Recall Healing.

5. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio oraz drogą teleinformatyczną.

6. Konsultacje dokonywane przez Gabinet mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Gabinet nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez pracowników Gabinetu zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu pracownika Gabinetu oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez pracowników Gabinetu. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez pracowników Gabinetu, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

10. Gabinet może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
a. Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;
b. Zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Gabinetu lub osób trzecich;
c. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich; d. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

11. Wszyscy pracownicy Gabinetu, bez względu na ich status zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

12. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Gabinet, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.

13. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.
PROCEDURA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNA
1. Gabinet świadczy usługi w formie wizyt pacjenta w siedzibie Gabinetu lub w formie elektronicznej. Przebieg konsultacji w Gabinecie Dieta Natury został opisany na stronie www.dietanatury.pl w zakładce „jak pracuję”.

2. Gabinet nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.

3. Usługi świadczone przez Gabinet nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

4. Konsultacja w Gabinecie polega na zadaniu pytania przez pacjenta wraz z dokładnym opisem problemu i jeśli to możliwe załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań pacjenta oraz udzieleniu odpowiedzi przez pracownika Gabinetu na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna. Pacjent zobowiązany jest do przygotowania się do wizyty poprzez wypełnienie i odesłanie Formularza wywiadu na adres e-mail Gabinetu. Nie wypełnienie przez pacjenta danego Formularza i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia pacjenta kosztami z tym związanymi.

5. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta w związku z zawarciem umowy cywilno prawnej, stanowią własność intelektualną Gabinetu i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właścicieli Gabinetu jest zabronione.

6. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji pracowników Gabinetu oraz innych treści, mających charakter techniczny i niezwiązanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi pacjenta.

7. W ramach jednej konsultacji pacjent ma prawo do sformułowania jednego pytania ewentualnie opisania w sposób zwięzły problemu zdrowotnego, a w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji pracownika Gabinetu sformułowania kilka pytań, tak aby pacjent otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zadanego zapytania. W każdym przypadku o zakończeniu konsultacji decyduje pracownik Gabinetu. Po pierwszej konsultacji, w terminie do 14 dni roboczych Gabinet przesyła drogą elektroniczną (pocztą e-mail) zamówienie dotyczące diety, suplementacji, zaleceń określonych dla pacjenta. Pacjent może również odebrać zamówienie osobiście w gabinecie dietetycznym w ustalonym wcześniej terminie.

8. Pacjent po dokonaniu zapłaty otrzymuje wiadomość e-mail z formularzem lub formularz w formie dokumentu elektronicznego z wywiadem dietetycznym oraz instrukcją jego szczegółowego wypełnienia. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Pacjent chcący skorzystać z usługi zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu pacjent zatwierdza w formularzu elektronicznym lub odsyła na adres e-mailowy Gabinetu (kontakt(at)dietanatury.pl). Na tej podstawie pracownik Gabinetu opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania. Jeżeli podane przez pacjenta informacje są nie wystarczające do wykonania usługi pracownik Gabinetu może zwrócić się do pacjenta z zaleceniem wykonania dodatkowych badań.

9. Gabinet zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami pracownik Gabinetu może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.

10. Pracownik Gabinetu podczas wizyty informuje pacjenta o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Gabinet przekazuje wówczas pacjentowi informację lub skierowanie do laboratorium jakie badania pacjent powinien wykonać. Pacjent wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników. Kopia skierowania lub informacja o zleconych wynikach pozostaje w Systemie Rejestracji Pacjentów.

11. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykonania zleconych badań Gabinet ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi.

12. W przypadku gdy pacjent nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Gabinet w związku z tym postanowi zakończyć współpracę po pierwszej konsultacji, pacjent zostanie o tym poinformowany ustnie, pisemnie lub drogą mailową. Opłata za wykonanie usługi w postaci konsultacji zakończonej z powodu braku zgody pacjenta na dodatkowe badania nie podlega zwrotowi. Jeżeli pacjent wykupił pakiet usług lub/i usługi dodatkowe, a brak zgody pacjenta na dodatkowe badania uniemożliwia dalsze świadczenie usług wobec pacjenta wówczas pacjent otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za wykupiony pakiet pomniejszony o zrealizowaną konsultację lub/i usługę.

13. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana wyłącznie poprzez system rezerwacji nakiedy.pl . Link do strony rezerwacji znajduje się pod adresem www.dietanatury.pl w zakładce „umów wizytę”. Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z Cennikiem. Brak uiszczenia opłaty za usługę przed terminem jej wykonania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji usługi lub/i wykonania związanych z usługą czynności.

14. W przypadku rezerwacji terminu usługi i braku poinformowania Gabinetu o nieobecności lub chęci zmiany terminu co najmniej na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem wniesiona z góry opłata nie jest zwracana.

15. Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rezerwacji nakiedy.pl z zachowaniem terminu o którym mowa w pkt 14.

16. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Gabinet pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie. Jeżeli zmiana będzie kolidowała z terminami pacjenta i wypadnie co najmniej na 72 godziny przed ustalonym wcześniej terminem, a pacjent potwierdzi, iż nie ma możliwości uczestniczenia w konsultacji lub skorzystania z usługi Gabinet zwróci całość wpłaconej opłaty.

17. W przypadku spóźnienia pacjenta na konsultację Gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty.

18. W przypadku spóźnienia na wizytę umówionego z pacjentem pracownika Gabinetu wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasu umówionej wizyty najszybciej jak to tylko możliwe lub w przypadku braku zgody pacjenta na przesunięcie czasu wizyty zostanie dokonany zwrot odpowiedniej części opłaty, obliczony według średniej stawki godzinowej. Gabinet może wyznaczyć inny termin wizyty dogodny dla pacjenta w ramach dokonanej przez pacjenta opłaty.

19. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż stosowana terapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Zalecenia są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą pracownika Gabinetu z ostatniej konsultacji. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Gabinetu.
OPŁATY I REKLAMACJE
1. Wszystkich pacjentów obowiązuje Cennik umieszczony na stronie Gabinetu pod adresem: https://dietanatury.pl/?page_id=369. Podane w nim ceny są cenami brutto. Pacjent, który uiścił opłatę za usługę lub konsultację ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego.

2. Celem pierwszej konsultacji jest uzyskanie przez pacjenta podstawowych informacji dotyczących korzystania z usług Gabinetu oraz zweryfikowanie sytuacji pacjenta i ocenę możliwości współpracy pacjenta z Gabinetem. W ramach informacji wstępnej Klient otrzymuje także informację odnośnie przewidywanego kosztu usług możliwych do wykonania w jego przypadku.

3. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez pacjenta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, pacjent zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika lub ustaloną indywidualnie poprzez zarejestrowanie wizyt przez system rezerwacji nakiedy.pl w wyznaczonych terminach.

4. Płatności realizowane są wyłącznie przez system rezerwacji nakiedy.pl za pośrednictwem serwisu Przelewy24 pośredniczącego w przekazywaniu płatności. Dokonywanie opłat na rzecz Gabinetu przez Pacjenta za pośrednictwem serwisu przelewy24 odbywa się na podstawie stosownych regulaminów dostępnych w trakcie realizacji płatności na stronach serwisu przelewy24.

5. Podczas wizyty Pacjent zobowiązany jest podać dane osobowe umieszczane w Formularzu wywiadu, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć, wagę ciała, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, przyjmowane leki i suplementy, przebyte choroby i zabiegi, historię chorób, a także dane kontaktowe, w tym aktualny nr telefonu oraz adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizowanych na rzecz pacjenta usług.

6. Opłaty za usługi świadczone przez Gabinet pobierane są z wyprzedzeniem. W przypadku przedpłaty na konto wizytę uznaje się za potwierdzoną po zaksięgowaniu wpłaty i wygenerowaniu potwierdzenia płatności w systemie rezerwacji nakiedy.pl. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty usługę uznaje się za niepotwierdzoną.

7. Gabinet nie jest zobowiązywany do podejmowania żadnych działań na rzecz pacjenta przed uiszczeniem przez pacjenta należności w sposób opisany w pkt 4-6. Dokonanie przez pacjenta opłaty, zgodnej z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. W przypadku skorzystania z usługi pakietowej płatność może zostać rozłożona na raty. System spłaty ratalnej i termin spłat oraz wysokość poszczególnych rat ustala Gabinet. Pacjent uzyskuje pisemna informację (list lub e-mail) o wysokości rat i terminach ich spłat. W dniu zakupu pakietu usług należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu realizacji usług.

9. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem wizyty, z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu bez dodatkowej opłaty.

10. Pacjent może odstąpić od umowy z Gabinetem do czasu uzyskania/odbycia Konsultacji lub usługi po wcześniejszym poinformowaniu Gabinetu o woli odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (Formularz odstąpienia od umowy – załącznik nr 11 do Regulaminu). Uzyskanie Konsultacji lub skorzystanie z usługi jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Gabinet i realizacją przedmiotu umowy. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia przez Gabinet nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez pacjenta.

11. Pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci konsultacji e-mail wysyłanych w formie załącznika w formacie PDF, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie. W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, pacjent wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym pacjentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827).

12. Pacjent może złożyć reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania Konsultacji lub usługi – w rozpatrywaniu terminu pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Gabinet rozpatrywane są indywidualnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres Gabinetu – Saltus Innowacje Sp. z o.o., ul. Kopanina 39/9, 60-105 Poznań. Druk dotyczący reklamacji (Druk reklamacji – Załącznik nr 10 do Regulaminu). Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne pacjenta, zakres reklamacji oraz przyczyny jej zgłoszenia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

14. W przypadku gdy reklamacja pacjenta uznana zostanie za zasadną Gabinet może zaoferować pacjentowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości, co reklamowana przez pacjenta usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić pacjentowi część lub całość wniesionej przez pacjenta opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji pacjent ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
SYSTEM REJESTRACJI PACJENTÓW I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Gabinet dokonuje rejestracji każdego pacjenta w Systemie Rejestracji Pacjentów, zwanym w dalszej części Regulaminu „SRP”. Rejestracja jest dobrowolna jednakże odmowa rejestracji pacjenta w SRP jest jednoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i konsultacji oferowanych przez Gabinet. Rejestracja odbywa się poprzez system nakiedy.pl

2. Gabinet prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.

3. Wszelka Dokumentacja będąca w posiadaniu Gabinetu oraz wszystkie informacje na temat pacjentów wprowadzane są do SRP, pozwalającego na administrowanie danymi osobowymi.

4. Gabinet zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji Gabinetu ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. W SPR gromadzone są w szczególności takie dokumenty jak:
1) Formularz wywiadu;
2) Karta informacyjna pacjenta;
3) Karta rejestracyjna zgłoszenia on-line;
4) Wyniki badań pacjentów w formie dokumentów lub skanów;
5) Oświadczenia składane przez pacjentów;
6) Kopie i skany dokumentów;
7) Inne dokumenty i materiały uzyskane od pacjentów.

6. Niektóre dane gromadzone i administrowane przez Gabinet mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, w związku z powyższym Gabinet zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.

7. W SRP gromadzone są informacje podane dobrowolnie przez pacjentów, a dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO, w szczególności w celu prowadzenia SRP, zawierania i wykonania umów sprzedaży oferowanych usług i towarów, sprawnego funkcjonowania SRP.

8. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez Gabinet zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia.

9. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się z Gabinetem nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.

10. Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania SRP lub wykonania umów z pacjentami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną z usunięte z SRP.

11. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pracowników Gabinetu, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności Gabinetu, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane w SRP na potrzeby Gabinetu i pracy z pacjentami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.

12. Uzyskane od pacjentów oryginały dokumentów są kopiowane lub skanowane. Oryginały dokumentów są zwracane pacjentom.

13. Pacjent ma prawo do wglądu we własną dokumentację medyczną zgromadzoną w SRP. Na pisemny wniosek pacjenta zgromadzona w SRP dokumentacja podlega wydaniu pacjentowi lub upoważnionemu przez niego członkowi rodziny lub opiekunowi prawnemu (Załącznik nr 9 do Regulaminu – Wniosek o udostępnienie dokumentacji pacjenta/ Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie https://dietanatury.pl

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem a pacjentem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień pacjentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 roku.

Jestem tutaj, by służyć Tobie
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Exit mobile version